SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Czym jest RODM?

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie powstał w wyniku konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych na realizację zadania publicznego: „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2022-2024”. 

Celem i głównym działaniem Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej jest przybliżenie obywatelom priorytetów polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, samorządem i organizacjami pozarządowymi. 

Organizacją prowadzącą RODM w województwie lubelskim jest Instytut Andersa

W realizacji celu głównego RODM w Lublinie podejmuje się:  

Animowania lokalnej dyskusji o polskiej polityce zagranicznej, sprawach międzynarodowych, współpracy międzynarodowej, bezpieczeństwie 
i obronności, dyplomacji oraz geopolityce. Pragniemy być platformą społeczną, wokół której ogniskować się będzie regionalna debata o procesach i wydarzeniach międzynarodowych, kierunkach i koncepcjach polskiej polityki zagranicznej, tendencjach 
w europejskiej myśli społecznej i politycznej, rozwoju instytucjonalnym Unii Europejskiej 
z punktu widzenia polskiej racji stanu.  

Wielopłaszczyznowego promowania priorytetów polskiej polityki zagranicznej, któremu będzie towarzyszył ujednolicony przekaz komunikacyjny.  

Aktywizacji społeczności miasta Lublina oraz Lubelszczyzny.
Poprzez realizację naszego harmonogramu będziemy chcieli wyjść z odpowiednią ofertą do mieszkańców naszego miasta i regionu. Będziemy starali docierać się z naszymi inicjatywami do wielu środowisk społecznych, naukowych, politycznych czy gospodarczych podejmując współpracę przy poszczególnych wydarzeniach realizowanych przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie. Zaangażujemy samorząd lokalny do współpracy przy inicjatywach dotyczących Lubelszczyzny i jej znaczenia w kontekście międzynarodowym.

Zwielokrotnienia kanałów współpracy pomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych a samorządem lokalnym i organizacjami pozarządowymi w województwie lubelskim  poprzez korelację przy organizowaniu poszczególnych wydarzeń przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie.

Opracowywania przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie własnych analiz, ekspertyz, komentarzy 
i wniosków dotyczących spraw międzynarodowych i polskiej polityki zagranicznej a także promowanie tego typu dokumentów publikowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Wykorzystania wiedzy i doświadczeń pracowników, współpracowników, wolontariuszy i stażystów przy realizowaniu poszczególnych przedsięwzięć Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie
w latach 2022-2024.

Zaangażowania samorządu lokalnego we współpracę przy organizowaniu inicjatyw dotyczących Lubelszczyzny.

Wykorzystania bazy merytorycznej, aby podnieść poziom merytoryczny dzieci, młodzieży szkolnej i akademickiej, jak i osób zaangażowanych w działalność społeczną, polityczną, kulturalną czy gospodarczą poprzez liczne inicjatywy edukacyjne, w tym kursy i warsztaty, oraz specjalistyczne cykle wykładów i paneli dyskusyjnych. 

Nawiązywania oraz podtrzymywania przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie kontaktów międzynarodowych z polskimi i zagranicznymi ośrodkami opiniotwórczymi, naukowymi, kulturalnymi czy społecznymi – 
w szczególności z instytucjami polskimi na Ukrainie i Białorusi a także w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Pragniemy również utrzymywać kontakty ze środowiskami polonijnymi w państwach europejskich, aby móc im skutecznie komunikować kierunki polskiej polityki zagranicznej oraz nawiązywać współpracę przy wydarzeniach uwypuklających ich rolę w dzisiejszym świecie.