SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Nabór na aplikacje dyplomatyczno-konsularną (ADK 2023 „A”)

Szef Służby Zagranicznej ogłasza nabór w ramach konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną 2023 (ADK 2023 „A”)

Myślisz o pracy w dyplomacji?
Pragniesz służyć ojczyźnie jako pracownik polskiej służby zagranicznej?

Aplikuj na aplikację dyplomatyczno-konsularną! Jest to roczny cykl szkoleń przygotowujących do wykonywania obowiązków członka personelu dyplomatyczno-konsularnego organizowany przez Akademię Dyplomatyczną działająca w ramach MSZ.

Po zakończeniu aplikacji jej uczestnicy przystępują do egzaminu dyplomatyczno-konsularnego. Do egzaminu dopuszczane są osoby, które spełniają wymagania określone w art. 31 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej, w tym znają co najmniej dwa języki obce. W przypadku uzyskania wyniku pozytywnego nadawany jest im pierwszy stopień w służbie zagranicznej.

Przyjęcie na aplikację poprzedzone jest wieloetapowym egzaminem sprawdzającym wiedzę ogólną, predyspozycje do służby oraz znajomość języka angielskiego.

Kandydaci na aplikację muszą być obywatelami polskimi, posiadać stopień magistra lub równorzędny oraz posługiwać się językami obcymi na poziomie niezbędnym w służbie zagranicznej.

Z chwilą rozpoczęcia aplikacji jej uczestnicy są zatrudnieni w Ministerstwie Spraw Zagranicznych ze wszystkimi wynikającymi z tego uprawnieniami jak i obowiązkami.

Główne obowiązki aplikanta

  • ukończenie programu szkoleń w ramach aplikacji dyplomatyczno-konsularnej,
  • odbycie stażu zawodowego w MSZ oraz w placówce zagranicznej,
  • ukończenie służby przygotowawczej w służbie cywilnej,
  • udział w innych szkoleniach, kursach oraz zagranicznych wizytach studyjnych przewidzianych przez kierownika aplikacji,
  • przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomatyczno-konsularnego.

Więcej informacji o aplikacji dyplomatyczno-konsularnej 

Informacje o trwającym naborze na aplikację