SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Perspektywy współpracy gospodarczej regionów Trójmorza

6 grudnia odbyła się konferencja pt. „Perspektywy współpracy gospodarczej regionów Trójmorza”. Wydarzenie stanowiło zapowiedź międzynarodowego Kongresu Gospodarczego Regionów Trójmorza im. Unii Lubelskiej, który odbędzie się w dniach 2-3 kwietnia 2020 roku w Lublinie. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie jest partnerem merytorycznym tego wydarzenia.

Inicjatywa współpracy regionów Trójmorza ma na celu wzmacnianie spójności regionów Unii Europejskiej poprzez zacieśnienie współpracy gospodarczej, naukowej i kulturalnej regionów państw Europy Środkowej deklarujących udział w Inicjatywie Trójmorza tj.: Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier. Mając na względzie położenie geopolityczne Ukrainy i Białorusi oraz relacje łączące regiony tych państw z województwem lubelskim, do grona uczestników Kongresu włączeni zostaną również przedstawiciele regionów z Ukrainy i Białorusi.

Lublin i Województwo Lubelskie było historycznym świadkiem ustanowienia Unii Polsko – Litewskiej, zwanej Unią Lubelską, jako pierwszej w świecie inicjatywy współpracy dwóch państw na polu gospodarczym i kulturalnym przy zachowaniu własnej państwowej odrębności. W 2019 roku przypada 450-ta rocznica podpisania na Sejmie w Lublinie umowy międzynarodowej Królestwa Polskiego z Wielkim Księstwem Litewskim. Było to wydarzenie bezprecedensowe w historii całej Europy Środkowo – Wschodniej, wydarzenie, które legło u podstaw Rzeczypospolitej Obojga Narodów.